Репозиторијум

/Репозиторијум
Репозиторијум2023-11-23T12:17:34+01:00

1. Суад Махмићобјављено дана 18.11.2014. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај прилива иностраног капитала на перформансе банкарског сектора у Босни и Херцеговини


2. Цвијетин Ђорђићобјављено дана 18.11.2014. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Остваривање и заштита права притворених лица


3. Александар Шапић – објављено дана 24.02.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Карактеристичне активности маркетинг односа у функцији интереса индивидуалних потрошача


4. Борјана Мирјанић објављено дана 25.02.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање перформансама акцијског портфолиа у специфичним условима новонастајућих финансијских тржишта: пример Београдске берзе


5. Марина Јововићобјављено дана 04.05.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Улога инвестиционих фондова у процесу транзиције у централној и источној Европи


6. Слободан Радоњићобјављено дана 02.06.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Укључивање нелегално стечене имовине у легалне токове и њен утицај на економски развој и прерасподелу друштвеног богатства


7. Дамир Шеховић објављено дана 17.07.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Координација монетарне и фискалне политике у савременим тржишним привредама


8. Душан Марковић  објављено 21.07.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Интеграција виртуелног универзитета и виртуелног предузећа у функцији повећања професионалних компетенција запослених


9. Славица Стевановићобјављено 08.09.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Употребна вредност информација о новчаним токовима


10. Гојко Павловићобјављено 05.10.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Безбједносна функција државе и заштита људских права


11. Милица Килибардаобјављено 13.10.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Упоредна анализа независности централних банака југоисточне Европе


12. Јелена Глушчевићобјављено 03.11.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Одузимање имовине стечене кривичним делом


13. Вељко Ковачевићобјављено 25.12.2015. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Законско (опште) ограничење одговорности у поморском праву и праву унутрашње пловидбе


14. Мирјана Чизмовић – објављено 09.03.2016. године.

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Привредни раст и девизни курс


15. Весна Стојановићобјављено 08.04.2016. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Социјални и радноправни положај особа са инвалидитетом


16. Александар Матковићобјављено 08.04.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Кривично-правни аспекти окултних ритуалних активности


17. Јана Спасојевићобјављено 28.04.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај светске економске кризе на еврозону


18. Даниел Пантићобјављено 08.06.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Функција интерне ревизије у корпоративном управаљању јавним предузећима Републике Србије


19. Драган Михаиловићобјављено 08.06.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Лизинг као облик финансирања привредног развоја Црне Горе


20. Оливера Станишић – Вјештицаобјављено 10.06.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај обуке и образовања на перформансе организације и задовољство запослених


21. Бруно Векарићобајвљено 11.07.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Специфичности третмана ратних злочина у међународном и националном кривичном праву


22. Зоран Голубовићобјављено 15.07.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Полицијска реакција на кривична дела против брака и породице


23. Соња Јовановић објављено 15.07.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Карактеристике менаџмента људских ресурса у кризи – пример финансијских институција у Србији


24. Милена Божовићобјављено 18.07.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Хипотекарна покривена обвезница – инвестирање и вредновање


25. Игор Зорићобјављено 22.07.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање ризицима солвентности осигуравајућих компанија


26. Драгана Малетићобјављено 01.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Клиничко испитивање лекова – правни, етички и социомедицински аспекти


27. Милојко Миловановићобјављено 01.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторкса дисертација – Дисциплинска одговорност у Војсци Србије


28. Зоран Башићобјављено 03.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Пристанак оштећеног у кривичном праву


29. Денис Перинчићобјављено 03.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Кршење права интелектуалне својине и други облици антиконкуренцијских понашања и њихов утицај на право потрошача


30. Јосип Чувардићобјављено 08.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Општа теорија каузе

– На захтев Већа за постдипломске студије Правног факултета Универзитета Унион у Београду (примљеног 11.05.2021. године и заведеног под бројем А 101-01/21), докторска дисертација је повучена.


31. Уна Сикимићобјављено 09.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Анализа фактора миграције кредитних пласмана у неперформансне пласмане у пословним банкама Републике Србије 


32. Милош Јанковићобјављено 18.08.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Тенденције развоја и механизми регулације хипотекарних тржишта


33. Соња Рудићобјављено 19.08.2016.године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Улога деривата у управљању валутним ризицима на финансијском тржишту Србије


34. Јелена Миленковићобјављено 28.12.2016. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Право на правично суђење у грађанским споровима према члану 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода


35. Меланија Јанчићобјављено 10.04.2017. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Забрана дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета 


36. Данило Стевандићобјављено 25.04.2017. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Делегирано законодавство у савременим демократијама


37. Душанка Комненићобјављено 31.05.2017. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Право на мирно уживање имовине у пресудама и одлукама Европског суда за људска права донетим у поступцима у којима су бивше југословенске републике биле одговорне државе


38. Мерсиха Прушевић – ДулићОбјављено 31.05.2017. године

Извештај комисије за оцену докторског уметничког пројекта

– Докторски уметнички пројекат у области ликовних уметности – Отисци традиције


39. Наташа Дејановић – ДимитријевићОбјављено 02.08.2017. године

Извештај комисије за оцену докторског уметничког пројекта

– Докторски уметнички пројекат у области ликовних уметности – Метафора зидног записа – Аморфна стања или материјалне конфигурације


40. Јована БожићОбјављено 10.11.2017. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Предикција временских низова помоћу таласића и неуралних мрежа са применом за предикцију валутних парова


41. Марија МарчетићОбјављено 28.12.2017. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Анализа екстерне неравнотеже Србије


42. Селена Вукотић Објављено 25.04.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Здружена детекција и класификација ОФДМ сигнала на бази цикличних обележја и скривених Марковљевих модела


43. Јелена Вемић ЂурковићОбјављено 11.06.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Вишедимензионални модел вредновања система управљања људским ресурсима као детерминанте квалитета пословања банака у Србији


44. Алекса РадоњићОбјавиљено 15.06.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Кодификација грађанског права у Србији – зашто и како?


45. Владимир ЦрњанскиОбјављено 15.06.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Извршност јавнобележничког записа


46. Владимир ЖивановићОбјављено 11.07.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање кредитним ризиком великих привредних субјеката у комерцијалном банкарству – случај Србије


47. Мирослав ПерићОбјављено 31.07.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање променама у финансијама корпорације у финкцији унапређења корпоративног управљања


48. Јосип ЧувардићОбјављено 17.09.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Општа теорија каузе

Изјашњење кандидата – Објављено 26.09.2018. године

– На захтев Већа за постдипломске студије Правног факултета Универзитета Унион у Београду (примљеног 11.05.2021. године и заведеног под бројем А 101-01/21), докторска дисертација је повучена.


49. Ивана Мариновић МатовићОбјављено 25.09.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Редефинисање модела менаџерских компензација у савременом корпоративном управљању на примеру банкарског сектора Републике Србије

– На захтев кандидаткиње (примљен 19.12.2018. године и заведен под бројем А 444-01/18), докторска дисертација је повучена.


50. Никола СенешиОбјављено 02.11.2018. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Примена индексног модела процене вредности на портфолио некретнина у пословним банкама Србије


51. Лука УскоковићОбјављено 04.01.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Концепција и стратегија бренд менаџмента туристичке дестинације


52. Јелена Вапа ТанкосићОбјављено 18.07.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Детерминанте понашања потрошача на тржишту органиских производа


53. Слађана НеоградиОбјављено 18.07.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Интеграција дигиталних комуникација и канала продаје у функцији унапређења тржишне позиције банке


54. Јована ЖугићОбјављено 18.07.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Међузависност макроекономске стабилности земље и њене отворености према глобалним финансијским токовима на примјеру Црне Горе


55. Александар ЖигићОбјављено 26.07.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Доступност информација о заштити животне средине


56. Слободан ВукадиновићОбјављено 12.08.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Општи услови пословања у облигационом и међународном трговинском праву: појам, закључење, типичне клаузуле и контрола


57. Милица БугарчићОбјављено 13.11.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторкса дисертација – Истраживање утицаја дохотка на тражњу за потрошним добрима – Теоријско-методолошке основе и теоријска примена


58. Александар ЗдравковићОбјављено 13.11.2019. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Детерминантс оф Публиц Дебт анд Фисцал Сустаинабилитy


59. Милена Банићобјављено 07.02.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Правни аспекти заштите биодиверзитета и органске производње у контексту зелене економије 


60. Зоран Ваванобјављено 19.02.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Извршење судских одлука из односа родитеља и деце 


61. Боривоје Миросавић објављено 03.03.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Денационализација у Републици Србији у светлу права на мирно уживање имовине


62. Миња Симовићобјављено 29.04.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утврђивање чињеница путем стручног мишљења – Вештачења у грађанском судском поступку


63. Небојша Јеремићобјављено 02.06.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

Докторска дисертација – Економско-социјални ефекти реформи система директног опорезивања грађана


64. Бранислав Ђорђевићобјављено 30.06.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Лидерство – концептуалност и визија


65. Сања Дончићобјављено 21.07.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Процена тржишних ризика на тржиштима у настајању применом новог модела ВаР заснованог на неуронским мрежама


66. Татјана Цветков Чикошевобјављено 03.08.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Развој и имплементација концепта интегрисаних маркетинг комуникација на примеру индустрије мазива


67. Андреја Михаиловићобјављено 09.09.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Деривативна тужба 


68. Сања Јевремовићобјављено 20.11.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Компаративна анализа перформанси сектора осигурања у Европској унији и земљама западног Балкана


69. Небојша Јеринићобјављено 07.12.2020. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторкса дисертација – Заштита узбуњивача у циљу борбе против корупције


70. Александра Јанковићобјављено 22.01.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Одржавање личних контаката родитеља и сродника са дететом


71. Немања Радосављевићобјављено 26.01.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Пренос података, безбедност и енергетска ефикасност интернет ствари (Интернет оф тхингс) решења заснованих на технологији бежичних сензорских мрежа


72. Ирена Брајевићобјављено 11.02.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторкса дисертација – Квалитет пружених услуга као детерминанта задовољства чланова добровољних пензијских фондова


73. Лазар Ђуровићобјављено 03.03.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Правни и институционални оквир за деловање организација цивилног друштва у управљању јавним пословима


74. Соња Томаш Мискинобјављено 14.04.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Стратегијско управљање перформансама банака Босне и Херцеговине у условима финансијске кризе


75. Тијана Каличанинобјављено 04.06.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај тржишне конценатрације на профитабилност банкарског сектора


76. Срђан Милићобјављено 04.06.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај фискалне консолидације на макроекономске перформансе – пример Црне Горе


77. Катарина Петровић објављено 05.08.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Забрана телесног кажњавања као метода васпитавања деце


78. Олгица Милошевић објављено 17.09.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Правна заштита репродуктивног здравља као личног добра


79. Љубиша Стаматовићобјављено 15.12.2021. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Истраживање фактора економског раста у БРИКС земљама


80. Небојша Јововићобјављено 06.04.2022. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Ограничење тржишне конкуренције у државама Југоисточне Европе 


81. Горан Милојевићобјављено 16.05.2022. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторкса дисертација: Основи за подизање тужбе за накнаду штете у еколошком праву


82. Дејан Ђукићобјављено 16.05.2022. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Грађанскоправна одговорност пружалаца беспlatних сервиса на Интернету


83. Светлана Милошевић – објављено 21.06.2022. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Утицај фискалне политике на развој предузетништва у Србији


84. Дамир Шитеобјављено 22.08.2022. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Цонсидератион енглеског уговора из угла континенталног правника


85. Нина Миковићобјављено 16.11.2022. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Ефекти реструктурирања банака у Републици Србији


86. Ивана Стјељаобјављено 18.05.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Учешће јавности у остваривању еколошке правде у Србији


87. Едо М. Дуранобјављено 06.06.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Утицај светске економске кризе на међународну диверсификацију инвестиционог портфолија


88. Љубица Пантелићобјављено 06.06.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Високо фреквентно трговање финансијским фјучерсима


89. Далибор Ристићобјављено 19.07.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Имплементација метода променљивих околина за решавање п-следећи проблема над скупом чворова графа


90. Милош Јовановићобјављено 07.09.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Стратегија привлачења СДИ са посебним освртом на Црну Гору


91. Борис Топићобјављено 24.10.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Заштита људских права у ланцима снабдијевања транснационалних корпорација


92. Здравко Томићобјављено 23.11.2023. године

Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација: Стране директне инвестиције као покретач привредног развоја земаља Западног Балкана с посебним освртом на Црну гору