1. Проф. др Гордана Вукелић – Универзитет Унион, ректор и председник Сената
  2. Проф. др Небојша Шаркић – Правни факултет Универзитета Унион, в.д. декана
  3. Доц. др Драган Милетић – Рачунарски факултет, в.д. декана
  4. Проф. др Хасан Ханић – Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, декан
  5. Проф. др Валентин Кулето – Академија лепих уметности и мултимедија, в.д. декана
  6. Проф. др Мирјана Францешко – Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, декан