Репоситорy

/Репоситорy
Репоситорy2019-02-23T11:41:55+01:00

1. Суад Махмић – објављено дана 18.11.2014. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај прилива иностраног капитала на перформансе банкарског сектора у Босни и Херцеговини


2. Цвијетин Ђорђић – објављено дана 18.11.2014. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Остваривање и заштита права притворених лица


3. Александар Шапић – објављено дана 24.02.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Карактеристичне активности маркетинг односа у функцији интереса индивидуалних потрошача


4. Борјана Мирјанић – објављено дана 25.02.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање перформансама акцијског портфолиа у специфичним условима новонастајућих финансијских тржишта: пример Београдске берзе


5. Марина Јововић – објављено дана 04.05.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Улога инвестиционих фондова у процесу транзиције у централној и источној Европи


6. Слободан Радоњић – објављено дана 02.06.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Укључивање нелегално стечене имовине у легалне токове и њен утицај на економски развој и прерасподелу друштвеног богатства


7. Дамир Шеховић – објављено дана 17.07.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Координација монетарне и фискалне политике у савременим тржишним привредама


8. Душан Марковић  објављено 21.07.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Интеграција виртуелног универзитета и виртуелног предузећа у функцији повећања професионалних компетенција запослених


9. Славица Стевановић – објављено 08.09.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Употребна вредност информација о новчаним токовима


10. Гојко Павловић – објављено 05.10.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Безбједносна функција државе и заштита људских права


11. Милица Килибарда – објављено 13.10.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Упоредна анализа независности централних банака југоисточне Европе


12. Јелена Глушчевић – објављено 03.11.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Одузимање имовине стечене кривичним делом


13. Вељко Ковачевић – објављено 25.12.2015. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Законско (опште) ограничење одговорности у поморском праву и праву унутрашње пловидбе


14. Мирјана Чизмовић – објављено 09.03.2016. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Привредни раст и девизни курс


15. Весна Стојановић – објављено 08.04.2016. године.

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Социјални и радноправни положај особа са инвалидитетом


16. Александар Матковић – објављено 08.04.2016. године

 Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Кривично-правни аспекти окултних ритуалних активности


17. Јана Спасојевић – објављено 28.04.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај светске економске кризе на еврозону


18. Даниел Пантић – објављено 08.06.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Функција интерне ревизије у корпоративном управаљању јавним предузећима Републике Србије


19. Драган Михаиловић – објављено 08.06.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Лизинг као облик финансирања привредног развоја Црне Горе


20. Оливера Станишић – Вјештица – објављено 10.06.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Утицај обуке и образовања на перформансе организације и задовољство запослених


21. Бруно Векарић – обајвљено 11.07.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Специфичности третмана ратних злочина у међународном и националном кривичном праву


22. Зоран Голубовић – објављено 15.07.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Полицијска реакција на кривична дела против брака и породице


23. Соња Јовановић – објављено 15.07.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Карактеристике менаџмента људских ресурса у кризи – пример финансијских институција у Србији


24. Милена Божовић – објављено 18.07.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Хипотекарна покривена обвезница – инвестирање и вредновање


25. Игор Зорић – објављено 22.07.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање ризицима солвентности осигуравајућих компанија


26. Драгана Малетић – објављено 01.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Клиничко испитивање лекова – правни, етички и социомедицински аспекти


27. Милојко Миловановић – објављено 01.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторкса дисертација – Дисциплинска одговорност у Војсци Србије


28. Зоран Башић – објављено 03.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Пристанак оштећеног у кривичном праву


29. Денис Перинчић – објављено 03.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Кршење права интелектуалне својине и други облици антиконкуренцијских понашања и њихов утицај на право потрошача


30. Јосип Чувардић – објављено 08.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Општа теорија каузе


31. Уна Сикимић – објављено 09.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Анализа фактора миграције кредитних пласмана у неперформансне пласмане у пословним банкама Републике Србије 


32. Милош Јанковић – објављено 18.08.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Тенденције развоја и механизми регулације хипотекарних тржишта


33. Соња Рудић – објављено 19.08.2016.године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Улога деривата у управљању валутним ризицима на финансијском тржишту Србије


34. Јелена Миленковић – објављено 28.12.2016. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Право на правично суђење у грађанским споровима према члану 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода


35. Меланија Јанчић – објављено 10.04.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Забрана дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета 


36. Данило Стевандић – објављено 25.04.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Делегирано законодавство у савременим демократијама


37. Душанка Комненић – објављено 31.05.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Право на мирно уживање имовине у пресудама и одлукама Европског суда за људска права донетим у поступцима у којима су бивше југословенске републике биле одговорне државе


38. Мерсиха Прушевић – Дулић – Објављено 31.05.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторског уметничког пројекта

– Докторски уметнички пројекат у области ликовних уметности – Отисци традиције


39. Наташа Дејановић – Димитријевић – Објављено 02.08.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторског уметничког пројекта

– Докторски уметнички пројекат у области ликовних уметности – Метафора зидног записа – Аморфна стања или материјалне конфигурације


40. Јована Божић – Објављено 10.11.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Предикција временских низова помоћу таласића и неуралних мрежа са применом за предикцију валутних парова


41. Марија Марчетић – Објављено 28.12.2017. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Анализа екстерне неравнотеже Србије


42. Селена Вукотић – Објављено 25.04.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Здружена детекција и класификација ОФДМ сигнала на бази цикличних обележја и скривених Марковљевих модела


43. Јелена Вемић Ђурковић – Објављено 11.06.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Вишедимензионални модел вредновања система управљања људским ресурсима као детерминанте квалитета пословања банака у Србији


44. Алекса Радоњић – Објавиљено 15.06.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Кодификација грађанског права у Србији – зашто и како?


45. Владимир Црњански – Објављено 15.06.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Извршност јавнобележничког записа


46. Владимир Живановић – Објављено 11.07.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање кредитним ризиком великих привредних субјеката у комерцијалном банкарству – случај Србије


47. Мирослав Перић – Објављено 31.07.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Управљање променама у финансијама корпорације у финкцији унапређења корпоративног управљања


48. Јосип Чувардић – Објављено 17.09.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Општа теорија каузе

– Изјашњење кандидата – Објављено 26.09.2018. године


49. Ивана Мариновић Матовић – Објављено 25.09.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Редефинисање модела менаџерских компензација у савременом корпоративном управљању на примеру банкарског сектора Републике Србије

– На захтев кандидаткиње (примљен 19.12.2018. године и заведен под бројем А 444-01/18), докторска дисертација је повучена.


50. Никола Сенеши – Објављено 02.11.2018. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Примена индексног модела процене вредности на портфолио некретнина у пословним банкама Србије


51. Лука Ускоковић – Објављено 04.01.2019. године

– Извештај комисије за оцену докторске дисертације

– Докторска дисертација – Концепција и стратегија бренд менаџмента туристичке дестинације