Мунстер – одлазна мобилност за наставно особље

/Мунстер – одлазна мобилност за наставно особље
Мунстер – одлазна мобилност за наставно особље2021-10-19T12:22:08+01:00

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава број број 2020-1-РС01-КА103-065098 потписаним између Универзитета Унион и националне Фондације Темпус, Универзитет Унион у Београду објављује:

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ ДВА ЧЛАНА НАСТАВНОГ ОСОБЉА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА МУНСТЕР У НЕМАЧКОЈ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2021/22. ГОДИНЕ

 

Конкурс је отворен до 15. децембра 2021. године, а могу се пријавити стално запослени на Правном факултету Универзитета Унион, и то за:

– мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Стафф Мобилитy фор Теацхинг – СТА)
– мобилност наставног особља у сврху стручног усавршавања (Стафф Мобилитy фор Траининг – СТТ)

Активност држања наставе омогућава наставном особљу Правног факултета  Универзитета Унион да изводи наставу на Правном факултету Универзитета Мунстер у Немачкој и може се одвијати у било којој области академских студија обухваћеним међуинституцијалним уговором између институција. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног особља Универзитета Унион кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на Правном факултету Универзитета Мунстер. Коришћење средстава програма Ерасмус+ за финансирање мобилности у сврху рада на научним пројектима или учешћа на научним скуповима није дозвољено.

Трајање мобилности – Према правилима програма Ерасмус+ КА103, трајање финансирање мобилности наставног особља ограничено је највише 10 радних дана за наставно особље.

Реализација одобрених мобилности биће спроведена у летњем семестру 2021/2022. академске године.

 

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност наставног особља могу се пријавити само лица стално запослена на Правном факултету Универзитета Унион.
 2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана, односно ректора.
 3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне и закаснеле пријаве ће бити одбачене.
 4. Учесник конкурса је обавезан да преда План држања наставеуколико се пријављује за СТА, односно План рада (усавршавања) у случају пријаве за СТТ, усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих факултета, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, факултета или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) биће одбачене.
 5. Учесник конкурса је обавезан да влада енглеским или немачким језиком (С1) на коме ће бити држана настава или обављено стручно усавршавање. Као доказ прихватиће се диплома основних, мастер, докторских или пост-докторских студија на енглеском или немачком језику иностраних универзитета; научни радови на енглеском или немачком језику објављеним од стране реномираних издавачких кућа или универзитета; или доказ о одржаној настави на енглеском или немачком језику на универзитетима у иностранству.

 

Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

 1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк6).
 2. Кандидати треба да се пријаве само уколико имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом од кога добију сагласност на Правном факултету Универзитета Мунстер (имејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеном овим конкурсом.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:

• Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (линк1)
• Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк2)
• Биографију на енглеском језику
• Копију пасоша (само страна са личним подацима и фотографијом)
• Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана факултета, односно ректора Универзитета Унион(линк3)
• Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције, у виду позивног писма упућеног кандидату или у имејл комуникацији с кандидатом.
• Уредно попуњен План држања наставе за СТА (линк4), односно План рада за СТТ (линк5). План држања наставе, односно План рада, мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, итд.).

 1. Уредно припремљена и скенирана документа посlatи искључиво у ПДФ форматупутем имејла на адресу координатора Универзитета Унион (iva.tarabic@union.edu.rs) уз кратак опис садржаја пријаве. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (линк6). Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и координатору за Еразмус+ програм(виолета.бесиревиц@правнифакултет.рс) и административном координатору на матичном факултету(ива.иванов@правнифакултет.рс ) ради постављања на мониторинг пlatформу за праћење програма мобилности Универзитета Унион. Пријаве које нису постављене на пlatформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК: 15. децембар 2021. године до 23:59 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са раније наведеним уговором о додели наменских бесповратних средстава, Универзитет Унион ће за наставно особље на мобилности у партнерским земљама обезбедити индивидуалну подршку за трошкове боравка у месту одржавања активности у износу од 160 € дневно (10 радних дана + 2 дана за пут), као и надокнаду трошкова превоза у износу од 275 (од и до места активности).

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска нега, помоћна опрема, особа у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк7).

– Напомена о опорезивању: На основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је у Републици Србији ступио на снагу 14. децембра 2019. године, порез на доходак грађана се не плаћа, између осталог, и на примања остварена по основу „накнаде трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација у области образовања, обука, спорта, рада са младима, науке, истраживања и иновација, исплаћене у складу са наведеним програмима, а највише до износа од 103.225 динара за трошкове на месечном нивоу“. Наведена допуна се односи и на накнаду трошкова боравка коју физичка лица остваре у оквиру пројеката мобилности Ерасмус+ КА103 и КА107. Накнаде изнад овог износа опорезују се по стопи од 20%.

– Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Ерасмус+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

– Здравствено осигурање наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Ерасмус+ КА103. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање.

 Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Ерасмус+ Институционални координатор Универзитета Унион обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета Унион.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета Унион и о томе обавештава академске и административне координаторе за мобилност на свим факултетима Универзитета Унион.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета Унион. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (iva.tarabic@union.edu.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета Унион и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.