Мунстер – одлазна мобилност – студенти

/Мунстер – одлазна мобилност – студенти
Мунстер – одлазна мобилност – студенти2021-12-08T14:26:34+01:00

У складу са Уговором о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-РС01-КА103-065098 потписаним између Универзитета Унион у Београду и националне Фондације Темпус и одлуком Сената Универзитета од 15.10.2021. године, Универзитет Унион у Београду објављује:

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ ТРИ СТУДЕНТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН РАДИ СТУДИРАЊА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА МУНСТЕР У НЕМАЧКОЈ

*Обавештење: Рок за пријаву је продужен до 20. децембра 2021. године (у 23:59 часова)! 

Конкурс је отворен до 1. децембра 2021. године, а могу се пријавити студенти Правног факултета Универзитета Унион, и то за

 • мобилност у сврху студирања (Студент Мобилитy фор Студиес – СМС) у трајању од највише 5 месеци током летњег семестра академске 2021/2022. године на Правном факултету Универзитета Мунстер у Немачкој

 

Услови учешћа на конкурсу

 1. На наведени конкурс за мобилност студената расписан од стране Универзитета Унион могу се пријавити само студенти Правног факултета Универзитета Унион.
 2. Студенти се по правилу могу јављати на конкурсе за мобилност само на оном степену студија на који су уписани, осим уколико у конкурсу није назначено другачије.
 3. Студенти прве године првог степена студија немају право да учествују у мобилности.
 4. Студенти завршне године студија могу равноправно са осталим студентима да учествују на конкурсима за мобилност у сврху студирања само ако се мобилност реализује у текућој академској години. Ово се односи и на студенте једногодишњих мастер студијских програма код којих је прва година студија уједно и завршна. Ако на конкурсу за мобилност у сврху студирања у току наредне академске године нема довољно пријављених кандидата са нижих година студија, Универзитет Унион може одлучити да условно номинује и студенте завршне године, од којих се у том случају захтева писана изјава да се њихове студије на матичном факултету неће завршити док не реализују мобилност. Студенти докторских студија могу се пријавити до завршетка треће године докторских студија.
 5. 5. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.
 6. 6. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне, закаснеле и технички неисправне пријаве биће одбачене.
 7. 7. Учесник конкурса је обавезан да влада језиком на коме ће бити реализована мобилност, односно студирање на иностраној ВШ институцији.
 8. 8. Број студената којима ће Универзитет Унион одобрити финансијску подршку из средстава пројекта мобилности јесте три.

 

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

 1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (линк1).
 2. Студенти који желе да се пријаве за мобилност у сврху студирања треба да проуче каталог курсева на сајту Правног факултета Универзитета Мунстер како би изабрали предмете које ће слушати (https://www.jura.uni-muenster.de/en/students/international-students/ ).
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (линк2)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк3)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Еуропасс модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење факултета о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење факултета о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Уредно попуњен и потписан Уговор о учењу за СМС (линк4), припремљен у консултацијама са Академским координатором на факултету (https://www.jura.uni-muenster.de/en/students/international-students/  )
 • Сертификат о стеченом нивоу знања енглеског (С1) или немачког језика (В2) на коме ће се одвијати мобилност – на енглеском или на немачком језику. Осим међународно признатих сертификата (ИЕЛТС, ТОЕФЛ, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичног факултета и/или професора код кога су полагали испит из страног језика на факултету, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.

 

 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику за студирање на Правном факултету Универзитета Мунстер, максимално једна страна.
 • Сагласност ментора и план истраживања на енглеском језику (прилажу само студенти докторских студија који се пријављују за СМС)

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Ерасмус студентске мреже (ЕСН) и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа посlatи искључиво у ПДФ форматупутем имејла на адресу координатора Универзитета Унион (iva.tarabic@union.edu.rs ) уз кратак опис садржаја пријаве. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације. Непотпуне и неуредне пријаве, као и оне које нису у складу са Упутством НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и административном координатору на матичном факултету (ива.иванов@правнифакултет.рс) ради постављања на мониторинг пlatформу за праћење програма мобилности Универзитета Унион. Пријаве које нису постављене на пlatформу НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

РОК: 1. децембар 2021. године до 23:59 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

 

Информације о стипендијама и друге напомене

– Износи стипендија за мобилност студената у сврху студирања на универзитетима у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели.

ИЗНОСИ ЕРАСМУС+КА103 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

Групација земље Земља у којој се реализује мобилност Износ месечне стипендије у ЕУР
ГРУПА 2

Програмске земље са средње високим трошковима живота

 Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португалија      520 ЕУР

– Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 200 ЕУР месечно у случају мобилности у сврху студирања (укупно увећање које произилази из обављања праксе и неповољног социо-економског положаја не може бити више од 200 ЕУР месечно). Информације о условима и потребној документацији за остваривање права на увећање стипендије услед неповољног социо-економског положаја за пројекте мобилности одобрене 2019. и 2020. године наведене су на сајту Фондације Темпус (хттпс://ерасмусплус.рс/одобрени-пројекти/ка1-високо-образовање/студенти-у-неповољном-полозају/). Документацију прикупљају и прилажу студенти којима Универзитет Унион одобри мобилност након спроведеног поступка селекције, при чему ће најпре бити расподељена средства за стипендирање расположива у оквиру пројекта одобреног 2021. године.

– Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска негу, помоћна опрема, адаптација учила, особа у пратњи и друго), подношењем додатне документације (линк5).

– Путни трошкови студената у износу од 275 (од и до места активности) су покривени програмом Ерасмус+ КА103.

– Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Ерасмус+ КА103. Селектовани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

– Онлајн језичка подршка (Онлине Лингуистиц Суппорт – ОЛС): ОЛС је портал за тестирање језичке компетенције одабраних студената за ЕРАЗМУС+ мобилност, као и за похађање курса енглеског или другог страног језика током периода мобилности (хттпс://ерасмусплусолс.еу/ен/). Селектованим студентима биће додељене лиценце за приступ ОЛС порталу ради полагања теста из познавања језика пре одласка на мобилност и на крају мобилности, као и да похађају курс одабраног језика током мобилности.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Ерасмус+ Институционални координатор Универзитета Унион обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова учешћа на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује ректор Универзитета Унион.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их ректору.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту Универзитета Унион и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим факултетима Универзитета Унион.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту Универзитета Унион. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом. Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога ректор доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси ректор Универзитета Унион и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или Службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документцаију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.